Стефан Цветановски

Роден е во Скопје, на 06 Април 1994 година. Теолошкото образование го завршил во Средното богословско училиште „Св. Климент Охридски“ (2013), а додипломските студии ги завршил на Православниот богословски факултет „Св. Климент Охридски“ во Скопје (2017). Постдипломските студии ги завршил на Теолошкиот факултет при Аристотеловиот Универзитет во Солун на катедрата „Православна теологија и христијанско општество“ (2021). Во 2022 година е поставен како професор во Македонската православна богословија.