Конкурс за прием на ученици во Македонската православна богословија „Св. Климент Охридски“ – Скопје за учебната 2022/23 година

Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови:
– Да завршиле основно образование;
– Да имаат основно познавање од Православието;
– Да се телесно и душевно здрави;
– Да не се постари од 18 години;
– Да не се женети;
Приемниот испит се состои од писмена работа и тест по македонски јазик и испит по пеење.
Тестот по македонски јазик ќе го опфати материјалот од граматика и литература, а писмената работа ќе биде на тема од литературата или од лектирите од V до IX одделение.
Испитот по пеење се состои од проверка на музичките способности на кандидатите преку пеење на музичката скала и песни.
Кандидатите кои нема да освојат минимум 60 бодови, се смета дека не го положиле приемниот испит и нема да бидат рангирани.
Молбите за прием се поднесуваат до надлежниот епархиски архиереј и до Управата на Богословијата. Приемниот испит ќе се одржи на 17.06.2022г. (петок), со почеток од 09:00ч.
Кандидатите треба да ги приложат следниве документи:
– Свидетелство за свето крштение;
– Свидетелства од V до IX одделение;
– Благослов од надлежниот архиереј;
– Лекарска потврда;
– Писмена согласност од родителите дека кандидатот може да учи во Богословијата и обрска од нив дека редовно ќе ги подмируваат интернатските трошоци, доколку кандидатот не е стипендист.
Упис на вонредни ученици не се одобрува.
Од Управата на Богословијата